Giờ nghỉ lễ

Giờ giao dịch trong mùa lễ.

Giờ nghỉ lễ

Trong các mùa lễ hội hoặc ngày lễ, giờ giao dịch có thể thay đổi đối với một số thị trường nhất định. Vui lòng kiểm tra tất cả các giờ nghỉ lễ sắp tới dưới đây và cập nhật.

All date and time stated above are in GMT, unless stated otherwise.

Không có Kết quả nghĩa là chưa có lịch hoặc loại tài sản không bị ảnh hưởng. Lịch trên có thể thay đổi.

Để tham khảo Giờ Bình Thường, hãy xem Điều kiện giao dịch.

Bắt ​​đầu giao dịch ngay bây giờ

Chỉ mất 5 phút.